castellano
Projectes i legalitzacions

Instal·lacions
 • Instal·lacions elèctriques.
 • Instal·lacions d’energia solar.
 • Emmagatzematge de productes químics.
 • Climatització (refrigeració i calefacció).
 • Aigua calenta sanitària.
 • Ventilació i il·luminació.
 • Seguretat contra incendis.
 • Aire comprimit i instal·lacions de gas.
 • Emmagatzematge de productes petrolífers.
 • Emmagatzematge de gasos liquats del petroli.
 • Refrigeració industrial.
 • Instal·lacions de sanejament i proveïment d’aigües.

Àrea d'activitats
 • Llicències d’activitat.
 • Estudis de viabilitat per a la ubicació d’activitats.

Àrea de construcció
 • Obres menors.
 • Justificació del compliment de la limitació de demanda energètica d’edificis.
 • Qualificació energètica d’edificis.
 • Obres majors.
 • Direcció d’obra.
 • Estudis de seguretat i salut.
 • Plans de seguretat i salut.
 • Coordinació de seguretat i salut.

Àrea de medi ambient
 • Tramitació de desgravacions fiscals per inversions mediambientals.
 • Inscripció al Registre de Productor de Residus.
 • Tramitació de la declaració anual de residus.
 • Tramitació d’alta i baixa de focus de contaminació atmosfèrica.
 • Obtenció de permisos d’abocament d’aigües.
 • Informes d’adequació a normatives mediambientals.
 • Informes tècnics.
 • Estudis d’impacte ambiental.

Àrea acústica
 • Mesurament acústic.
 • Projectes de condicionament acústic.
 • Estudis d’impacte acústic.

Altres serveis
 • Plans d’autoprotecció.
 • Certificats de compatibilitat urbanística.
 • Inscripcions al REIC.
 • Inscripció al Registre Sanitari.
 • Informes de seguretat contra incendis.
 • Llicència de rètol.
 • Llicència de gual.
 • Informes urbanístics.

 

Proyectos y legalizaciones

Proyectos y legaliaciones
Pol. Industrial NEOPARC, carrer D, nau 7
Ctra. L-11, km 8 (25190 LLEIDA)
Tel. 973 106 921
Fax 973 214 872
info@omegasolucions.com
Omega Iberservice